Zákonné oznámení

VŠEOBECNÉ PODMÍKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Všeobecné podmínky, obsažené v tomto právním upozornění, upravují přístup a používání webových stránek, které ALDANITI INTERNATIONAL NETWORK, LTD, dále FIRMA, poskytuje zdarma uživatelům internetu, ovšem bez záruky, že se tyto okolnosti nemohou v budoucnosti změnit.

Přístup na tyto webové stránky znamená bezpodmínečné přijetí těchto podmínek. Využívání určitých služeb, nabízených na těchto webových stránkách, se kromě toho řídí specifickými podmínkami pro každou z těchto služeb, které jsou přijaty pouhým využitím těchto služeb.

OPRÁVNĚNÍ

Zobrazování, tisk a částečné stahování obsahu webových stránek jsou povoleny, jsou-li v souladu s následujícími podmínkami:

1. Jsou-li slučitelné s účely webových stránek.

2. Pokud slouží jen k získání informací pro osobní a soukromé využití. Je výslovně zakázáno jejich komerční využívání nebo šíření, veřejné sdělování, přetváření a dekompilace.

3. Obsah webových stránek nesmí být žádným způsobem modifikován.

4. Žádná grafika, ikona ani fotografie, které jsou k dispozici na webových stránkách, nesmějí být využívány, kopírovány ani šířeny odděleně od ostatních obrazů, které je doprovázejí.

Neoprávněné využívání obsahu webových stránek, jeho prodej nebo porušování práv intelektuálního nebo průmyslového vlastnictví FIRMY budou předmětem právní odpovědnosti.

ODPOVĚDNOST

• OBECNÁ

Jakýkoli nelegální přístup na webové stránky a jejich neoprávněné využívání, které může ovlivnit informace, obsažené na webových stránkách, je výlučnou odpovědností osoby, která takto koná.

Ve vztahu k fungování a využitelnosti webových stránek

FIRMA si vyhrazuje právo v kterémkoli okamžiku a bez nutnosti předchozího upozornění modifikovat a aktualizovat informace, obsažené na webových stránkách, konfigurovat a prezentovat tyto webové stránky a podmínky jejich užívání.

FIRMA nenese zodpovědnost za chyby v zabezpečení, které se mohou vyskytnout, ani za škody, jež mohou způsobit v rámci informačního systému uživatele (hardwaru a softwaru), případně v rámci složek a dokumentů, uložených v informačním systému, které mohou být následkem:

1. Přítomnosti viru v počítači uživatele, který je využíván při přístupu k službám a obsahu webových stránek;

2. Nesprávným fungováním internetového prohlížeče;

3. Používáním neaktualizovaných verzí prohlížeče.

FIRMA používá antivirové programy, kontrolující veškerý obsah webových stránek. FIRMA však nezaručuje nepřítomnost virů či jiných elementů, způsobených na webových stránkách třetími stranami, které mohou vyvolat změny v rámci fyzických a logických systémů uživatelů nebo v elektronických dokumentech a složkách, uložených v jejich systémech. FIRMA tudíž neponese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo újmy, pramenící z nedbalosti, jež mohou být způsobeny přítomností virů nebo jiných elementů, které mohou vyvolat změny ve fyzických a logických systémech, elektronických dokumentech a složkách uživatelů.

FIRMA rovněž využívá různé způsoby ochrany svých webových stránek před útoky třetích stran. FIRMA však nezaručuje, že neoprávněné třetí strany nemohou mít přístup k užívání webových stránek, které uplatňuje uživatel, nebo k podmínkám, charakteristikám a okolnostem tohoto užívání. FIRMA tudíž neponese žádnou odpovědnost za škody a újmy, pramenící z takového neoprávněného přístupu.

FIRMA nezaručuje, že nemůže dojít k přerušením nebo chybám v přístupu na webové stránky nebo k jejich obsahu, i když jsou aktualizovány. FIRMA dbá vždycky na to, aby nedocházelo k souběhu příčin, které znemožňují nebo komplikují užívání stránek, a jakmile zjistí, že dochází k chybám, přerušení přístupu nebo nedostatečným aktualizacím obsahu, provede veškeré nezbytné kroky k odstranění těchto chyb, obnovení spojení a aktualizaci obsahu.

FIRMA si vyhrazuje právo přerušit přístup na svoje webové stránky nebo k jakékoli části jejich obsahu v kterémkoli okamžiku a bez předchozího upozornění.

Ve vztahu k obsahu a kvalitě služeb

FIRMA nenese odpovědnost za obsah v rámci odkazů na svých webových stránkách, které jsou externí, nezaručuje nepřítomnost virů a jiných elementů v těchto odkazech, jež mohou způsobit změny v informačním systému (hardwaru a softwaru), dokumentech nebo složkách uživatele, a vzdává se jakékoli odpovědnosti za jakékoli škody, které mohou uživateli z tohoto důvodu nastat.

V případě, že kterýkoli uživatel, klient nebo třetí strana dojdou k závěru, že obsah nebo poskytované služby v rámci odkazovaných webových stránek jsou nezákonné nebo porušují vlastnictví a práva dotyčného uživatele, klienta nebo třetí strany, mohou požadovat odškodnění. Jedná se konkrétně o:

1. Aktivity a obsah, které lze podle španělského trestního zákoníku považovat za trestné.

2. Aktivity a obsah, které porušují práva intelektuálního a průmyslového vlastnictví.

3. Aktivity a obsah, které ohrožují veřejný pořádek, vyšetřování trestných činů, veřejnou bezpečnost a národní obranu.

4. Aktivity a obsah, které ohrožují ochranu veřejného zdraví, respekt k osobní důstojnosti, vedou k diskriminaci a narušují ochranu zdraví a dětí.

Uživatelé o nich mohou FIRMU informovat, přijetí těchto informací však nepředpokládá znalost důsledků odpovědnosti, uvedených v článku 17 zákona LSSICE.

FIRMA nenese odpovědnost za nedostatečnou užitečnost a adekvátnost v rámci konkrétního využívání těchto webových stránek. Není zodpovědná ani za škody, které mohou nastat uživateli kvůli chybám nebo opomenutím, jež se mohou týkat obsahu těchto webových stránek, i když pravidelně prověřuje a dohlíží na obsah a informace na webových stránkách.

Ve vztahu k využívání webových stránek

FIRMA nenese žádnou odpovědnost za to, jakým způsobem uživatelé využívají tyto webové stránky nebo jejich obsah, ani za škody čí újmy, které z užívání mohou pramenit.

Ve vztahu k odkazům na jiné webové stránky

Jakýkoli odkaz na třetí strany, uvedený na webových stránkách, musí odkazovat na jejich domovskou stránku, výslovně zakázané jsou „hluboké odkazy“ (deep linking) a „synchronizace“ (framing) a jakékoli jiné využití obsahu webových stránek ve prospěch neoprávněných třetích stran.

Prostřednictvím těchto webových stránek může uživatel vstupovat na webové stránky, které vlastní a spravují třetí strany.

Účel takových odkazů je čistě informativní, v žádném případě nevybízejí k nákupu produktů nebo služeb, nabízených na odkazovaných webových stránkách. Uživatel přistupuje k jejich obsahu na svoji vlastní odpovědnost a v souladu s podmínkami užívání daných webových stránek. Uživatel uznává a přijímá, že FIRMA nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo újmy, způsobené přístupem na odkazované webové stránky.

Jestliže FIRMA zjistí, že informace nebo aktivity, ke kterým jsou uživatelé směřováni těmito odkazy, jsou nepřípustné, nezákonné nebo mohou poškodit vlastnictví či práva třetích stran, jež mohou požadovat odškodnění, podnikne co nejdříve nezbytná opatření, vedoucí k odstranění nebo zablokování příslušného odkazu.

• Průmyslové vlastnictví

Užívání těchto webových stránek nedává uživatelům žádné právo, týkající se značek, obchodních názvů, specifických symbolů nebo designů jakéhokoli typu, které jsou obsaženy na webových stránkách. Články, zprávy, legislativa a další veřejná oznámení, jejichž intelektuální vlastnictví nenáleží FIRMĚ, jsou zveřejňovány jen kvůli tomu, aby informovaly uživatele o těchto webových stránkách.

FIRMA je majitelem zdrojového kódu, designu, struktury prohlížení, databází a zvláštních softwarových prvků těchto webových stránek, stejně jako práv průmyslového a intelektuálního vlastnictví, týkajících se obsahu webových stránek.